User-agent: * Crawl-delay : 3 Host: ottokuinet.xpg.uol.com.br Sitemap: http://ottokuinet.xpg.uol.com.br/sitemap.xml